Практика

Юридичний аутсорсинг
 (комплексна правнича допомога)

 • здійснення правового аналізу фінансово-господарської та підприємницької діяльності Клієнта (due diligence) та надання пропозицій з її удосконалення;
 • моніторинг і аналіз змін чинного законодавств України, актуальної судової практики та аналітики з питань, які стосуються діяльності Клієнта, здійснення своєчасного інформування з цих питань Клієнта;
 • надання усних і письмових консультацій, висновків, роз’яснень з правових питань;

 • складання заяв, скарг і інших документів правового характеру;
 • аналіз та фахове дослідження договорів, розробка проектів договорів;
 • аналіз та фахове дослідження кадрової документації, розробка проектів кадрової документації, відповідно до вимог чинного законодавства України та потреб Клієнта;
 • надання правничої допомоги адвокатом під час здійснення перевірки та провадження слідчих (розшукових) дій відносно діяльності Клієнта компетентними органами, у тому числі правоохоронними;
 • представництво інтересів Клієнта у відповідних державних органах з питань правильності нарахування податків та зборів (обов’язкових платежів);
 • представництво при досудовому врегулюванні спорів з дебіторами і кредиторами Клієнта, організація та здійснення претензійної роботи;
 • представництво інтересів Клієнта в суді всіх ланок та юрисдикцій;
 • представництво інтересів Клієнта у виконавчому провадженні;
 • представництво інтересів Клієнта в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
 • представництво інтересів Клієнта з питань отримання дозвільної документації;
 • здійснення представництва та захисту адвокатом службових чи посадових осіб Клієнта у процесі досудового розслідування кримінальних проваджень і судового розгляду кримінальних справ;
 • правовий супровід зовнішньоекономічної діяльності Клієнта.

Вирішення спорів
(представництво в суді)

 • корпоративні спори: спори між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності суб’єкта господарювання;
 • господарські спори: стягнення заборгованості; спори, які виникають з реалізації договорів у галузі капітального будівництва, фінансового лізингу, поставки, підряду та інших господарсько-правових відносин;
 • податкові спори: оскарження в судовому порядку рішень, дій чи бездіяльності контролюючих органів;

 • земельні спори: спори, що виникають з реалізації суб’єктами правомочностей володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб;
 • цивільно-правові спори: визнання права власності; визнання договорів недійсними; захист, честі, гідності та ділової репутації осіб; відшкодування моральної та матеріальної шкоди; стягнення заборгованості, тощо;
 • адміністративні спори: оскарження актів органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • трудові спори: щодо поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору, зміни дати і формулювання причини звільнення, стягнення виплат за час вимушеного прогулу або виконання нижче оплачуваної роботи; щодо відшкодування працівниками матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації;
 • справи про визнання суб’єкта підприємницької діяльності банкрутом;
 • сімейні та спадкові спори: розірвання шлюбу; поділ майна подружжя; стягнення аліментів; позбавлення батьківських прав; визначення місця проживання дитини; отримання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон без згоди другого з батьків.

Представництво
та захист у кримінальних
провадженнях

 • надання правничої допомоги свідку під час проведення слідчих дій;
 • захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію) на всіх етапах здійснення кримінального провадження;
 • збирання доказів у кримінальному провадженні;

 • оскарження застосованого запобіжного заходу;
 • оскарження дій або бездіяльності слідчого, прокурора, органу дізнання;
 • здійснення захисту в суді першої інстанції, апеляційної та касаційної інстанціях у кримінальному провадженні;
 • представлення інтересів при достроковому погашенні судимості і при умовно-достроковому звільненні від відбування покарання;
 • підготовка заяв до Європейського суду з прав людини;
 • представництво потерпілого у кримінальному провадженні.

Податкове право

 • надання консультацій щодо підстав та порядку нарахування і сплати окремих податків і зборів, митних платежів;
 • надання консультацій щодо особливостей оподаткування в певних сферах господарської діяльності;
 • надання консультацій щодо організації та ведення бухгалтерського обліку суб’єктами господарювання;

 • надання консультацій щодо змін податкового законодавства, аналіз правозастосовної практики в податкових спорах;
 • аналіз і попередження негативних ризиків, що виникають у суб’єктів господарювання;
 • надання консультацій щодо порядку та підстав проведення податкових перевірок;
 • представництво інтересів Клієнта під час проведення податкових перевірок;
 • представництво інтересів Клієнта під час вирішення податкових спорів в адміністративному або судовому порядку;
 • представництво інтересів Клієнта з питань відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб);
 • надання роз’яснень, юридичних висновків щодо змін податкового законодавства, правозастосовної практики в галузі податкових спорів тощо.

Корпоративне право

 • надання консультацій та представництво інтересів під час державної реєстрації (перереєстрації), припинення (злиття, приєднання, поділу, перетворення) та ліквідації (в тому числі в рамках процедури банкрутства) суб’єктів господарювання всіх форм власності;
 • медіація в корпоративній конфліктології;
 • підготовка та проведення загальних зборів учасників, акціонерів, оформлення прийнятих рішень;

 • представництво інтересів акціонерів, учасників (в тому числі міноритарних) господарських товариств на загальних зборах учасників, акціонерів;
 • представництво інтересів Клієнта в господарському суді у спорах, що виникають між учасниками, з приводу створення, діяльності, управління та припинення діяльності товариства;
 • представництво інтересів Клієнта в господарському суді у спорах між господарським товариством та його учасником;
 • юридичне обслуговування випуску цінних паперів суб’єктами господарювання; реєстрація, перереєстрація, скасування випуску.

Сімейне право

 • надання консультацій з питань, що виникають у сфері шлюбно-сімейних відносин;
 • підготовка та аналіз договорів про сплату аліментів на дитину, визначення місця проживання дитини, поділ спільного майна подружжя, відчуження частки одним з подружжя, шлюбного контракту;
 • складання позовних заяв про розірвання шлюбу та поділ майна подружжя;

 • надання консультацій та представництво інтересів щодо визначення місця проживання дитини, стягнення (збільшення або зменшення розміру) аліментів, здійснення батьківських прав;
 • надання консультацій та представництво інтересів в суді з приводу встановлення фактів, що мають юридичне значення (родинних відносин, проживання однією сім’єю, реєстрації, розірвання шлюбу, усиновлення);
 • надання роз’яснень положень цивільного законодавства щодо порядку спадкування за законом та заповітом, усунення від права на спадкування, оформлення спадщини та продовження термінів для її прийняття;
 • визнання права власності на спадкове майно, права на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування;
 • представництво інтересів Клієнта з питань оформлення спадщини в органах державної влади та нотаріальних конторах;
 • надання інших послуг з питань, які виникають з шлюбно-сімейних та спадкових відносин.

Трудове право

 • надання консультацій щодо підстав, умов та порядку укладання, припинення індивідуального трудового чи колективного договору;
 • надання консультацій щодо особливостей правового регулювання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів;
 • надання консультацій щодо відшкодування працівниками матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації;

 • надання консультацій з питань організації охорони праці на підприємстві;
 • аналіз та фахове дослідження документів з кадрових питань;
 • розробка проектів документів з кадрових питань;
 • розробка проектів контрактів із керівниками підприємств і організацій;
 • розробка правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, інших положень та локальних актів з питань праці на підприємстві;
 • правова допомога в отриманні та продовженні дії дозволу на застосування праці іноземних громадян;
 • врегулювання трудових спорів між працівником та роботодавцем;
 • врегулювання матеріально відповідальних працівників та відшкодування матеріальної шкоди, завданої підприємству;
 • представництво інтересів Клієнта в суді щодо поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору, зміни дати і формулювання причини звільнення, оплати за час вимушеного прогулу або виконання нижче оплачуваної роботи;
 • представництво інтересів Клієнта в суді щодо відшкодування працівниками матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації.

Медичне право

 • надання юридичних консультацій та роз’яснень положень чинного законодавства України в сфері медичного права (з питань дисциплінарної, адміністративної, кримінальної відповідальності медичних працівників, цивільно-правової відповідальності лікувально-профілактичних закладів, проведення медичних (клінічних) експериментів, правого регулювання репродуктивних технологій);
 • супроводження діяльності медичних закладів (розробка внутрішньої документації, проектів договорів про надання медичних послуг, зразків згоди пацієнта на медичне втручання, відмови від медичної допомоги та інших документів, необхідних для здійснення медичної практики);
 • досудове врегулювання конфліктів між медичними закладами, пацієнтами, лікарями;
 • юридичний супровід процедури оформлення (переоформлення) ліцензії на здійснення господарської діяльності з медичної практики, а також процедури державної акредитації закладу охорони здоров’я;
 • захист медичних працівників у кримінальних провадженнях відкритих за ознаками вчинення професійних злочинів;
 • юридична оцінка несприятливих наслідків лікування хворих;
 • організація і проведення медико-правових семінарів з питань медичного права.

Земельне та аграрне право

 • надання консультацій та роз’яснення положень чинного законодавства України в сфері земельного та аграрного права;
 • аналіз та правова експертиза документів, що посвідчують права на землю;
 • надання консультацій щодо підстав, умов та порядку укладання угод з набуття прав на землю;
 • розробка проектів договорів оренди землі, суперфіцію, сервітуту, емфітевзису, супровід всіх етапів їх укладення та виконання;
 • надання консультацій та представництво інтересів при укладенні угод купівлі-продажу сільськогосподарських підприємств;
 • Due diligence прав на земельні ділянки;
 • супроводження земельних аукціонів;
 • супроводження викупу земельних ділянок, що перебувають у заставі, переуступки прав, зняття обтяжень;
 • надання консультацій та представництво інтересів при розділі, об’єднанні, зміні цільового призначення землі, присвоєнні кадастрових номерів;
 • надання консультацій та представництво інтересів при відведенні землі під об’єктами нерухомості;
 • надання консультацій та представництво інтересів на земельних аукціонах;
 • надання консультацій та представництво інтересів з викупу земельних ділянок, що перебувають у заставі, уступки прав, зняття обтяжень;
 • представництво інтересів Клієнта в суді, господарському, адміністративному суді у земельних спорах.

Міграційне право

 • надання усних та письмових юридичних консультацій з питань міграційного та візового законодавства, підстав та порядку перебування іноземних громадян та осіб без громадянства на території України;
 • правнича допомога при оформленні запрошень іноземних громадян для оформлення віз з метою в’їзду в Україну (від фізичних та юридичних осіб);
 • правнича допомога при отриманні та продовження дії посвідки на тимчасове проживання в Україні;
 • правнича допомога в отриманні посвідок на постійне проживання;
 • здійснення представництва інтересів Клієнта в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Морське право

 • представництво інтересів Клієнта у відносинах з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;
 • аналіз та фахове дослідження зовнішньоекономічних договорів, розробка проектів зовнішньоекономічних договорів;
 • представництво інтересів Клієнта в портах України при перевалці експортних зернових вантажів;
 • представництво інтересів Клієнта у Міжнародному комерційному арбітражі та Морській арбітражній комісії.

Інтелектуальна власність

 • надання консультацій та роз’яснень з питань інтелектуальної власності;
 • представництво інтересів клієнта в органах державної влади з питань реєстрації прав, отримання охоронного документа та захисту у випадку порушення;
 • реєстрація прав інтелектуальної власності (підготовка, подання необхідних документів та супроводження процедури отримання відповідного охоронного документу);
 • розробка та аналіз ліцензійних договорів, договорів відчуження майнових прав інтелектуальної власності;
 • комплексний юридичний супровід процедури реєстрації знаків для товарів та послуг;
 • ведення судових справ з питань захисту інтелектуальної власності: захист майнових та особистих немайнових власників та авторів об’єкта інтелектуальної власності;
 • захист від несумлінної конкуренції.

Залишилися питання?
Зв’яжіться з нами